Uzavření předobjednávek - 30. listopadu 2022.

Obchodní podmínky

Diakonie ČCE - středisko Praha (Diakonie Praha), IČ 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13, je provozovatelem veřejné sbírky a webových stránek www.mamtonatriku.cz (dále jen „Provozovatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na www.mamtonatriku.cz.

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s Podmínkami a souhlas s nimi.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku Skutečná pomoc, oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP 645616/2021. Účelem veřejné sbírky je získání peněžitých příspěvků na dostavbu Domova se zvláštním režimem pro osoby trpící poruchou autistického spektra, který se bude budovat na adrese sídla Diakonie ČCE – středisko Praha, a dále na podporu ostatních sociálních služeb Diakonie ČCE – středisko Praha. (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do Veřejné sbírky

Uskutečněním objednávky na www.mamtonatriku.cz Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky finančně skrz nákup vybraného benefičního trička (dále jen "Předmět"). Výtěžek sbírky Provozovatel využije na stanovený účel - dostavba Domova se zvláštním režimem pro osoby trpící poruchou autistického spektra, jak je specifikováno výše. Výše výtěžku/příspěvku do Veřejné sbírky ze strany Přispěvatele/kupujícího je shodná s cenou Předmětu. Tato cena je u každého Předmětu uvedena. 

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky.

Provozovatel má povinnost Přispěvateli zaslat objednaný Předmět a poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky a příslušného programu pomoci. Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví Podmínky.

 

II. OBJEDNÁVKA A DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU

Objednávka předmětu, v jehož ceně je zahrnut příspěvek do Veřejné sbírky

Při objednání Předmětu na www.mamtonatriku.cz se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Předmět do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává 

 

Objednávky jsou ke zpracování přijímány ve formě předobjednávek - tzn. objednávky od Přispěvatele jsou zpracovány hromadně za určité období, vždy jsou přijímány do data uzavření předobjednávek, které je na e-shopu v popisu uvedeno. Objednávka i její uhrazení bankovním převodem musí být zaevidována a připsána na účet Veřejné sbírky 20001-127747339/0800 do konce uzavírky objednávek. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel v rámci své objednávky. Následně po ukončení daného období pro příjem objednávek Provozovatel přijaté objednávky zpracuje a zadá výrobu objednaných a bankovním převodem zaplacených Předmětů. Výroba probíhá na zakázku. Po zhotovení objednaných Předmětů a jejich předání z výroby k Provozovateli jsou tyto předměty/objednávky vyexpedovány k Příjemci. Dodací lhůta je uvedena na e-shopu v popisu. 

Poplatky za platbu a dopravu odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele a zvoleného poskytovatele dopravy.

 

III. POTVRZENÍ O DARU

Provozovatel zasílá Přispěvateli potvrzení o daru na jeho vyžádání (ahoj@mamtonatriku.cz). Potvrzení o daru je vystavováno na částku, která je shodná s cenou koupeného Předmětu. Je potřeba ze strany Přispěvatele dodat adresu trvalého bydliště. 

Poskytnutí příspěvku do sbírky prostřednictvím koupě na www.mamtonatriku.cz umožňuje Přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Diakonie ČCE- středisko Praha má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na základě registrace Přispěvatele provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující objednávat Předměty. Kupující může objednávat také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Přispěvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Přispěvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Přispěvatelem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Provozovatelem považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Přispěvatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Přispěvatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Přispěvatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky nebo těchto podmínek.

Přispěvatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. REKLAMACE

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím www.mamtonatriku.cz nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku  o prodeji zboží v obchodě.

V případě, že Předmět nese známky poškození, ke kterému došlo v průběhu přepravy, Přispěvatel má právo požadovat odstoupení od smlouvy o příspěvku do Veřejné sbírky a na vrácení jím zaplacené částky. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o limitovanou kolekci Předmětů, není možné reklamaci řešit výměnou za jiný kus. Konkrétní způsob reklamace bude řešen vzájemnou dohodu Přispěvatele a Provozovatele. 

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: ahoj@mamtonatriku.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu a benefiční kolekci, vrácení zboží ani jeho výměna za jiný kus/velikost nejsou možné. 

 

VI. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.mamtonatriku.cz jsou důvěrné.

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností Provozovatele,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Diakonie, nabídka výhod.

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují komunikaci s Přispěvatelem. Jejich aktuální seznam lze nalézt na tomto odkazu. Dále může Provozovatel sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Práva Přispěvatele:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,
 • právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Provozovatele: Diakonie ČCE - středisko Praha, IČ 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13, kontaktní e-mail: stredisko@diakonie-praha.cz, tel. +420 235 517 303. Kontaktní údaje pro e-shop www.mamtonatriku.cz: ahoj@mamtonatriku.cz.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněna na internetových stránkách www.mamtonatriku.cz.

Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazné Podmínky ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

Zpět do obchodu